Keten Tohumunun Kanser ve Hastalıklar İçin Faydası
Keten Tohumunun Kanser ve Hastalıklar İçin Faydası

Alman Dr. Johanna Budwig, 1951’de keten tohumu yağının kansere iyi geldiğini kanıtladığı için Nobel Ödülü kazandı.

Keten tohumunun kansere iyi geldiğini kanıtlayan Alman Dr. Johanna Budwig, Keten Tohumu Yağı Diyeti ile 1951'de Nobel Ödülü'nü aldı. 6 Nobel Ödülü'nün sahibi olan Dr. Budwig'in keten tohumu mucizesi, kanserle savaşta bilim adamlarına umut oldu.

Alman Dr. Johanna Budwig'in 1951 yılında kendisine Nobel Ödülü kazandıran Keten Tohumu Yağı Diyeti, keten tohumu yağının kanser üzerinde önleyici ve iyileştirici etkilerini ilk kez ortaya koydu. Yağlar üzerinde uzmanlaşmış bir biyokimyacı olan ve 6 kez Nobel Ödülü'nü alan Dr. Budwig, pek çok kanser hastasının bu hastalığı yenmesine yardımcı oldu.

Beslenmede alınan linol-asit eksikliğinin oksidasyona sebep olduğunu ve bunun da kanserle birlikte diğer kronik hastalıklara yol açtığını söyleyen Dr Budwig'in diyeti; 1990'da Onkolog Dr. Dan C. Roehm tarafından yeniden ele alındı. Dr. Roehm, Keten Tohumu Yağı Diyeti'nin dünyada kanserle savaşta gelmiş geçmiş en iyi ve en başarılı diyet olduğuna dikkat çekti.

Toronto Üniversitesi'nden Dr. L.Thompson'un keten tohumu yağı üzerindeki araştırmalarının sonuçları ise, asrın derdi diye nitelenen kanserle mücadelede yeni bir umut oldu. Keten tohumu yağının içeriğindeki “lignan” adlı maddenin, meme kanseri başta olmak üzere; prostat, rahim ve kalın bağırsak kanserinden koruduğu kanıtlandı. Akciğer tümörlerine karşı da koruyucu olduğu düşünülen keten tohumu yağındaki östrojen hormonu benzeri bir madde olan “lignan”ların, diğer tohumlara oranla yüzde 75 daha fazla olduğunu belirten Dr. Thompson, keten tohumu yağının sadece kanserden korunmada değil, kanser tedavisinde de etkin rol oynayacağını ortaya koydu.

Keten tohumu yağının yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediğini tespit eden Dr. Thompson'un araştırmaları, bu yağın kolesterol seviyelerini de etkin bir şekilde düşürdüğünü gösterdi. Toronto Üniversitesi'nde göğüs kanserine yakalanan kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar ise, kanserin ilerleme derecesine bakılmaksızın, keten tohumu yağıyla yapılan tedavilerin olumlu sonuç verdiğini gösterdi. Bu çalışmalardan yola çıkan ilaç firmaları; kanser başta olmak üzere, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların içeriğinde keten tohumu yağı kullanımı ile ilgili araştırmaları başlattı.
Keten tohumu yağı, içeriğindeki folik asit, ya da diğer adıyla folasin bakımından da bir sağlık deposu diye yorumlanıyor. Suda çözülen ve B vitamini grubuna ait B9 vitamini diye de bilinen folik asit, kansere karşı korumada etkili rol oynuyor. Folik asit ayrıca Alzheimer ve hamilelik dönemindeki fetuslarla  ilgili deformasyonlara karşı direnci artırıyor.

Depresyonu önlüyor

Beden sağlığını korumada etkin rol oynayan folik asit, ruh sağlığı bakımından da büyük fayda sağlıyor. Hücre büyümesi ve yenilenmesinde önemli işlevleri olan folik asit eksikliği, depresyon ve davranış bozuklukları gibi ruhsal sorunlara yol açabiliyor. İştahın azalması, kilo kaybı, baş ağrısı ve çarpıntı gibi sorunlar da folik asit eksikliğinden kaynaklanabiliyor.

Yaşlanmayı da geciktiriyor

Ke­ten to­hu­mu ya­ğı, yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­ri­ci et­ki­siy­le koz­me­tik üre­ti­min­de kul­la­nı­lı­yor. Dü­zen­li kul­la­nıl­dı­ğın­da cilt üze­rin­de­ki yaş­lan­ma be­lir­ti­le­rin­de göz­le gö­rü­lür bir iyi­leş­me sağ­la­yan bu yağ, ki­lo prob­le­mi ile sa­vaş­ta et­kin rol oy­nu­yor. Me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ran ke­ten to­hu­mu ya­ğı, vü­cut­ta­ki yağ ya­kı­mı­nı ko­lay­laş­tı­ra­rak, za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olu­yor.

İktidarsızlıktan ve kısırlıktan koruyor

Keten tohumu yağındaki hormon dengeleyici “lignan”lar ve bitki östrojenleri, kadınların östrojen ve progesteron oranını dengelemeye yardımcı oluyor. Adet sorunları ile menopozla savaşta da yararlı olan bu yağın, rahim fonksiyonlarını arttırarak, kısırlık problemlerini ortadan kaldırdığı biliniyor. Erkeklerde prostatın en önemli belirtisi olarak kabul edilen idrar torbası şişmesini azaltan keten tohumu yağı, içeriğindeki EFA'lar ile sperm sağlığı açısından koruyucu özellik taşıyor. EFA'lar penise kan pompalanmasını hızlandırarak, iktidarsızlığı ortadan kaldırıyor.

KETEN TOHUMU YAĞI DİYE BEZİR YAĞI ALMAYIN!

Sağ­lık açı­sın­dan fay­da­la­rı­nın ya­nı sı­ra, çok de­ğer­li bir be­sin olan ke­ten to­hu­mu ya­ğı, ke­ten bit­ki­si­nin to­hum­la­rın­da­ki en­dos­per­mi ile yüz­de 38-44 ora­nın­da sa­bit yağ içe­ri­yor. Ko­yu al­tın sa­rı­sı renk­te­ki bu sa­bit ya­ğın 100 mi­lig­ra­mın­da sağ­lık için ge­rek­li olan doy­ma­mış yağ asit­le­rin­den yüz­de 56.3 ora­nın­da li­no­le­nik asit, ya­ni Ome­ga-3, yüz­de 14,5 ora­nın­da li­no­le­ik asit Ome­ga- 6 ve yüz­de 18,2 ora­nın­da da Ome­ga-9 bu­lu­nu­yor. Bu yağ asit­le­rin­den Ome­ga-3 ve Ome­ga-6, vü­cut­ta sen­tez­le­ne­me­di­ği için zo­run­lu ola­rak dı­şa­rı­dan alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­rı­ca gün­lük 25 mi­lig­ram olan F vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı da sağ­la­yan ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın içe­ri­ğin­de bol mik­tar­da A ve E vi­ta­mi­ni de bu­lu­nu­yor.
An­cak, ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın tüm bu fay­da­la­rı sağ­la­ya­bil­me­si için do­ğal yol­dan ve dün­ya­nın en ile­ri eks­trak­si­yon yön­tem­le­rin­den bi­ri ola­rak ka­bul edi­len “sü­per­kri­tik kar­bon­si­ok­sit (SC-CO2) eks­trak­si­yo­nu­” yön­te­miy­le öğü­tül­müş ke­ten to­hum­la­rın­dan ve ısıl iş­lem uy­gu­lan­ma­dan üre­til­me­si ge­re­ki­yor.
Yük­sek ba­sınç al­tın­da ger­çek­le­şe­cek üre­tim aşa­ma­sın­da, sol­vent kul­la­nıl­ma­dan tam saf­lık­ta el­de edi­len ke­ten to­hu­mu ya­ğı, Ome­ga-3'ün (a-li­no­le­nil asit-ALA) en zen­gin kay­nak­la­rın­dan bi­ri ola­rak ka­bul edi­li­yor.
Bu yağ; üre­tim aşa­ma­sın­da ısıl iş­lem uy­gu­la­nır­sa, sa­na­yi­de kul­la­nı­lan be­zir ya­ğı­na dö­nü­şü­yor. Ver­nik ve bo­ya ya­pı­mın­da da kul­la­nı­lan be­zir ya­ğı, in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan teh­li­keli. Ke­ten to­hu­mu ya­ğı di­ye, be­zir ya­ğı kul­lan­ma­ma­ya özen gös­ter­mek, ha­ya­ti önem ta­şı­yor!
-- sponsor içerik --

---