Göçlerin Nedenleri ve Göçlerin Sonuçları

İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesine göç denir. Göç konusunda ki bilgilere nedirkibu.com dan ulaşabilirsiniz.

Göçlerin önemli bir kısmı ekonomik kökenlidir.

Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır;


a) İç Göçler

Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. İç göçler sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.

Sürekli Göçler

Göç eden nüfusun gittiği yerde sürekli kaldığı göçlerdir. Bu göçler genellikle kırdan kente doğrudur. Bu göçlerde ekonomik faktörler sosyal ve siyasi olaylar ve doğal afetler etkilidir. İç göçlerin 1950 lerden sonra fazla olmasında, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı, toprakların yetersiz olması ve şehirdeki sanayileşmeyle birlikte artan iş imkanları etkili olmuştur.

İç Göçün Nedenleri


 • Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması
 • Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
 • Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
 • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
 • Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması
 • Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
 • Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi


iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir,
Bursa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

İç göçün sonuçları


 • Ülke nüfusunun dengesiz dağılması
 • Yatırımların dengesiz dağılması
 • Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi
 • Kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi
 • Dışardan göç alan yerlerde (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa vb.) erkek nüfus artarken, dışarıya göç veren yerlerde (Çorum, Kastamonu, Sinop) ise kadın nüfusunun artması
 • Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi


İç Göçü Önlemek İçin

Kırsal kesimde sulu tarımın ve modern hayvancılığın geliştirilmesi, ulaşım, eğitim, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bazı sanayi kollarının buralara kaydırılması gerekir.

Mevsimlik Göçler

Türkiye’de bilhassa yaz mevsiminde inşaat, turizm ve tarım sektöründe çalışmak için mevsimlik göçler olmakta ve Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Ordu, Giresun gibi merkezlerde geçici nüfus artışları meydana gelmektedir.

b) Dış Göçler

Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlere dış göç denir. Dış göçlerin en önemli nedenleri savaş, baskı, zulüm ve ekonomik sebeplerdir. Bunun dışında anlaşmalarla karşılıklı nüfus değişimleri (mübadele) ve eğitim maksadıyla dış göçler olmaktadır.
Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı dış göçler meydana gelmiştir.

Dış ülkelere olan bir diğer göç ise beyin göçüdür, iyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin yurt dışına göç etmesidir. Dış göçlerle bir ülkenin nüfusunda artma veya azalma meydana gelebilir. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 20. yüzyılın başındaki nüfusları ile 2000’li yıllardaki nüfuslarının çok farklı olmasının nedeni bu ülkelere dışarıdan gelen göçlerdir.

İlgili aramalar: Göçlerin Nedenleri, Göçlerin Nedenleri Nedir, Göçlerin Nedenleri Sonuçları, Göçlerin Nedenleri Ders notları, Göçlerin Nedenleri ödevi, Göçlerin Nedenleri dönem ödevi, Göçlerin Nedenleri hakkında bilgiler, Göçlerin Nedenleri ile ilgili açıklamalar
-- sponsor içerik --

---