Askere Giderken İş Yerinden Tazminat Nasıl Alınır?

Askere Giderken İş Yerinden Tazminat Nasıl Alınır?

Askerlik görevi için işinden ayrılmak zorunda kalanlar kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı hesaplaması bilindiği üzere her yıl için bir maaş üzerinden yapılır. Yazımızdan askerlik ile ilgili kanun maddesini ve kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili detayları bulabilirsiniz

Kadınlara evlendikleri ilk bir yıl için verilen istifa ile kıdem tazminatı hakkı erkeklere de askerlik durumunda verilir. Askerlik sevk belgesi ile işyerinen çıkış isteyen çalışanlar, en az bir yıl çalışmış olma şartı ile kıdem tazminatı alır. Alınan tazminat türü kıdem tazminatıdır. Askere giden işçilere ihbar tazminatı ödenmez. İhbar tazminatı işverenin ihbar süresini beklemeden işçiyi işten çıkarması nedeniyle ödediği bedeldir.

Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması çalışılan yıl üzerinden yapılır. Ayrıca kıdem tazminatı tavan fiyatı da bu hesaplamada önemlidir. Kıdem tazminatı 2018 yılı tavan fiyatı 5.001,76 liradır. Eğer alınan maaş bu tavan ücretin üstündeyse bu tavan fiyat üzerinden değilse kendi maaşı üzerinden kıdem tazminatı alır. İşte askerlik görevi nedeniyle işinden ayrılan işçilerin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili kanun maddesi ve kıdem tazminatı hesaplaması...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı tavan ücretinin altındaysa alınan son maaş üzerinden çalışan her bir yıl için 1 aylık (30 gün) maaş alır. İşçinin maaşı tavan ücretinden fazla ise bu hesaplama 2018 yılı için 5.001,76 TL üzerinden yapılır.

BEDELLİ ASKERLİKTE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

Kıdem tazminatı alabilmek için kanunda belirtilen şart "Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla" işten ayrılmayı içerir. Bedelli askerlikte ise askerlik görevi yapılmadığı için bedelli askerlikle beraber ya da sonrasında işten kendi isteğiyle ayrılanlar bedelli askerliği sebep göstererek kıdem tazminatı talebinde bulunamazlar.

KANUNDA ASKERLİK HİZMETİ TAZMİNATI

Askerlik görevine başlayacak çalışanların kıdem tazminatına hak kazanması 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde aşağıdaki gibi anlatılır;

"Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. (Ek: 25/8/1999 -4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır."

-- sponsor içerik --

---