Mezarlık Ziyaretlerinde Okunacak Dualar
Mezarlık Ziyaretlerinde Okunacak Dualar

Mezarlık Ziyaretlerinde Okunacak Dualar

Vefat eden  sevdiklerimizin kabir ziyaretlerinde hangi duaları okumalıyız? Mezarlık ziyaretlerinde okunması gereken duaları sizler için araştırdık ve paylaşıyoruz.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in tavsiyelerine uygun duaları derledik. Peki kabir duası nedir? Mezarlıkta hangi duaları okumak daha faziletlidir? Kabir ziyaretleri nasıl yapılmalı? Kabir azabını azaltan dua var mıdır? 

MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA HANGİSİ?

Mezarlık ve kabir ziyaretlerinde Fatiha Suresi okunur. Kabir ziyaretlerinde 1 Fatiha ve 3 İhlas okunur. Ya da 11 İhlas okunur. Bunların yanı sıra bilenler Yasin Suresini okur. Öte yandan kabir ve mezarlık ziyaretlerinde Bakara, Tebareke ve Tekasür Sureleri de okunarak ölülerin ruhlarına hediye edilir. Okumaların kabulü için de Allah Teala’ya dua edilir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, V/26) hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ölmüş bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan bir tanesi de Yasin Suresi'dir. Büreyde (r.a) rivayetine göre Efendimiz (SAV), Ashab-ı kirama, kabristanı ziyaret için gittiklerinde şu duayı okumalarını tavsiye etmiştir:

"Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

Türkçe anlamı: Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız.


Ebu Hüreyre (r.a)'un rivayetine göre Efendimiz SAV, kabir ziyaretinde okunabilir dualar için şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür." (Ebu Davud, Salat 327)


Mülk Suresi (Tebareke) Türkçe Okunuşu

 • 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
 • 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
 • 3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
 • 4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
 • 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
 • 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
 • 7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
 • 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
 • 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
 • 10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
 • 11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
 • 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
 • 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
 • 14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
 • 15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
 • 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
 • 17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
 • 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
 • 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
 • 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
 • 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
 • 22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
 • 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
 • 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
 • 25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
 • 26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
 • 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
 • 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
 • 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
 • 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.


Abdullah İbni Abbas (r.a) şöyle anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (SAV)’in ashabından biri, kabrin olduğunu bilmediği bir yere çadır kurdu. Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı. Bunun üzerine o sahabe, Efendimiz'e gelerek: −'Ya Resulallah! Çadırımı kurdum ama oranın bir kabir olduğunu bilmiyordum. Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı. Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu!' Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: −"Mülk Suresi, (kişiye azap edilmesine) manidir!" Tirmizi 3051, Tergib ve Terhib 3/316.-- sponsor içerik --

---